Teeltadvies2019-11-01T08:42:46+00:00

Teeltadvies

Vitaland Advies ondersteunt u bij de teelt van een kwalitatief en gezond gewas. Wij kijken met een brede blik naar de teelt en adviseren op het vlak van:

  • Bodem: optimaliseren van structuur, mineralenhuishouding en bodemleven
  • Beworteling: de basis voor een goede groei!
  • Bemesting
  • Plantgezondheid en plantweerbaarheid
  • Gewasbescherming

Bedrijven die meer aandacht besteden aan bodemkwaliteit en een gebalanceerde bemesting, zijn minder afhankelijk van gewasbeschermingsmiddelen. Kiest u voor een duurzamere of biologische teeltwijze? Vitaland Advies ondersteunt u daarbij.

Vitaland: Weet alles van uw bodem!

Aanpak: van bodemanalyse naar teeltadvies

Heeft u een perceel waar het gewas achterblijft in groei? Waar problemen zijn met de bodem en plantgezondheid? Denkt u dat er meer uit de teelt te halen is? Vitaland neemt de tijd om samen het gewas en perceel te bekijken. We brengen het probleem in kaart door middel van één of meerdere analyses. Hieruit volgt een praktisch advies. De aanpak bestaat uit de volgende stappen:

  • Bodemanalyse: Door middel van bodembalansanalyse, beschikbaarheidsanalyse tijdens de teelt en/of chroma
  • Visuele gewasbeoordeling, eventueel aangevuld met een drogestof- of plantsapanalyse
  • Praktisch en onafhankelijk teeltadvies met bemestingsadvies en teeltmaatregelen, eventueel met passende producten die helpen de teelt te verbeteren of het probleem op te lossen.

Uitgangspunt is de basis op orde te krijgen: bodem en bemesting. Plantversterkers komen pas later in het proces naar voren.

Vitaland helpt met het verbeteren van de gezondheid en vruchtbaarheid van de bodem